העסקים הנצפים ביותר

גינון רפי אביב צפיות-2038

רפי אביב עוסק בפיתוח, ביצוע ואחזקת גינות. רפי הינו גנן...

לדף העסק

אשל עבודות עץ וגינון צפיות-1125

אשל עבודות עץ, חברה משפחתית איכותית, מתמחה בביצוע עבודות...

לדף העסק

פסגת האיטום צפיות-991

לא סופק.

לדף העסק


תנאי השימוש באתר Costs.co.il
מבוא

1. ברוכים הבאים לאתר Costs.co.il (להלן: "האתר ו/או אתר"). בהיכנסך לאתר, בטרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, במידע, בתכניו, ביישומיו ו/או שימוש בכל שירות כלשהו הקיים באתר, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר, כמפורט להלן (להלן - "תנאי השימוש").

2. האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר - אף לשון נקבה במשמע, וכן להפך. האמור בלשון יחיד - אף לשון רבים במשמע, וכן להפך. הכותרות הנן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.

3. כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים, מידע או יישומים המוצגים בו, מהווה ומבטאת הסכמה מצדך לתנאי השימוש, ובעשותך כן הנך מצהיר כי קראת את תנאי השימוש, הינך מודע ומסכים להם, ומסכים לפעול לפיהם. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.

כללי

4. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין Costs.co.il שהנו מפעיל האתר Costs.co.il (להלן: "מפעיל האתר") לבין כל אדם, תאגיד או גוף שיעשה שימוש באתר ו/או במנוע החיפוש בו ו/או ביישום ו/או במידע ו/או בשירות, מכל סוג שהוא, הקיים באתר ו/או שניתן להשיגו באמצעות האתר (להלן - "משתמש"). מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש למשתמש, ותנאים אלה יחייבו מרגע פרסומם באתר.

5. בתנאי שימוש אלה "מפעיל האתר" משמעו - לרבות מנהליו, עובדיו, מפעיליו, בעלי מניותיו, צוות המומחים שלו, מנהלי התכנים וכל מי מטעמו.

6. האתר איננו אתר מכירות ומפעיל האתר אינו ולא ייחשב כמוכר ו/או כמציע למכירה מוצרים ו/או שירותים כלשהם למשתמש.האתר הוא מנוע חיפוש להשוואת מחירים הפועל ברשת האינטרנט. מובהר בזאת כי האתר אינו אתר מכירה ו/או חנות מקוונת

שימוש באתר

7. מפעיל האתר מאפשר לכל אדם להשתמש במגוון השירותים הקיימים באתר. ברם, מנהל האתר יהא רשאי, להסיר מידע ו/או למנוע או להפסיק שימוש באתר, בכל מקרה שהשימוש באתר ייעשה באופן בלתי ראוי ובלתי סביר, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר.

8. משתמש ו/או צד שלישי אינם מורשים לעשות שימוש בשירותים הקיימים באתר לצורך הבעת ו/או הפצת מידע או פרטים שהם בלתי חוקיים, טורדניים, מעליבים, עוינים, מזיקים, מאיימים, מעודדים ביצוע עבירות פליליות, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות או מהווים הפרה אחרת של החוק.

9. מפעיל האתר יהיה רשאי להוסיף או לשנות מעת לעת את כללי הגישה למדורים ולשירותים הנלווים בקבלת שם משתמש, כתובת אי-מייל וססמה, או להתנות את הגישה אליהם באישור תנאים לפי שיקול דעת מפעיל האתר.

10. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות מעת לעת את מבנה האתר לרבות שירותיו, עיצובו, היקפו וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, הכל בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו בין השאר בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים. ולא תהיה למשתמשים ו/או צד שלישי, נותן שירות או ספק, כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מפעיל האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם

11. השירותים ב-Costs.co.il ניתנים לפי שעה בלא תשלום, מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לגבות תשלום בעבור השירותים הניתנים על ידו. מפעיל האתר יהיה רשאי להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. מפעיל האתר יפרסם ב- Costs.co.il הודעה על הפסקת השירותים במידה ויוחלט על כך. עם הפסקת השירותים יהיה רשאי מפעיל האתר להסיר את החומר הכלול ב-Costs.co.il בלא לתת הודעה נוספת על כך.

12. מפעיל האתר מציג מידע בנוגע למוכרים ו/או נותני שירות בישראל בלבד, אלא אם נאמר אחרת במפורש. מפעיל האתר אינו מתחייב כי כל השירותים ו/או מוצרים המופיעים ברשת יוצגו באתר ו/או יעובדו ע"י מנוע החיפוש. למפעיל האתר שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים כאמור יוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהצבתם באתר.

הגבלת אחריות מפעיל האתר

13. באתר מופעלים, בין היתר, מנוע חיפוש להשוואת מחירים, וקישורים (Links) לאתרים של צדדים שלישיים, לרבות אתרי מכירות ו/או ספקים המציעים למשתמש מוצרים ו/או שירותים (להלן - "צדדים שלישיים"). מפעיל האתר איננו מתחייב להציג ו/או לשלב את כל הנתונים של כל הצדדים השלישיים הפועלים ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה שהיא.

14. תוצאות מנוע החיפוש של האתר מסופקים כמו שהם (As Is) כפי שנתקבלו מצדדים שלישיים, ללא אחריות מכל סוג שהוא של מפעיל האתר ו/או מי מטעמו. מפעיל האתר אינו אחראי לאי התאמות כלשהם בנתונים המתקבלים מהצדדים השלישיים ו/או להפרה של זכויות קניין הנובעת מנתונים שמקורם בצדדים השלישיים.

15. מנוע החיפוש של Costs.co.il מאפשר למצוא מידע שייתכן והמשתמש ימצא כבלתי הולמים את צרכיו ו/או שהוא מתנגד לתוכנם ו/או שהוא סבור כי הם מקוממים ו/או מרגיזים ו/או בלתי הולמים ו/או בלתי מוסריים (להלן - "מידע פוגע"). הואיל ואין ביכולתו של מפעיל האתר לשלוט במידע שמוצג או מופץ על ידי אחר, לא יהא מפעיל האתר ו/או מי מטעמו אחראי לנזק כלשהו שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו עקב החשיפה למידע הפוגע, ומנהל האתר מסיר כל אחריות על התוכן ו/או המידע של כל אתר מכירות ו/או נותני שירות הנכללים בכל תוצאות חיפוש או מקושר על-ידי האתר, ו/או של כל משתמש.

16. ב Costs.co.il קיים מנוע החיפוש וקטלוג נותני שירות לתועלת המשתמש, אשר השימוש בו הנו אישי ונתון לשיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של המשתמש. מנהל האתר איננו אחראי לנכונותם ודיוקם של הנתונים או התכנים או כל מידע אחר שמתקבל באמצעות מערכת החיפוש וקטלוג האתר. מנהל האתר לא יהא אחראי כלפי צד ג' ו/או המשתמש בשל השלכות השימוש במנוע החיפוש וקטלוג האתר ו/או בתכנים המוצגים באמצעות מנוע החיפוש וקטלוג האתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעיל האתר יהיה רשאי להסיר, למחוק כל תוכן ו/או למנוע ו/או לנקוט בכל צעד אחר על פי שיקול דעתו הבלעדי בכל עת שימצא כי נעשה או עלול להיעשות שימוש בלתי ראוי והולם במערכת החיפוש שבאתר.

17. מפעיל האתר לא יהא אחראי להתקשרות שתיווצר בין משתמש לבין צד שלישי ו/או נותן שירות או ספק ולא יהיה אחראי לטיב ו/או איכות המוצרים ו/או שירותים הניתנים ו/או מוצעים למשתמש על ידי צד שלישי ו/או נותן שירות או ספק ו/או לתנאי הרכישה ו/או הליכי הרכישה ו/או אספקתם של המוצרים ו/או השירותים ו/או איכותם ו/או זמינותם או כל דבר אחר שמציע צד שלישי כלשהו. זכור תמיד כי תכנים כאלה אינם תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, כדוגמת עורכי דין, רופאים, בעלי מקצוע מוסמכים וכיו"ב, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת.

18. מפעיל האתר לא יהא אחראי לכל מחדל ו/או פעולה, מכל סוג שהוא, שתוליד קשר בין המשתמש לבין צד שלישי כלשהו ו/או שמקורה בקשר כזה, אף גם אם המשתמש למד אודות הצד השלישי ו/או נותן שירות או ספק ו/או אודות אתר המכירות שלו, ו/או פנה לצד השלישי ו/או לאתר המכירות של צד שלישי ו/או נותן שירות או ספק, באמצעות קישור (Link) דואר אלקטרוני, מספר טלפון ו/או כתובת או כל נתון תקשורת ו/או מידע מ- Costs.co.il .

19. פרסום תכני משתמשים באתר או הצבת קישור על ידי מפעיל האתר לא יתפרשו כהצעה למשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של מפעיל האתר לתכנים אלה ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים ו/או צד שלישי, נותן שירות ו/או ספק.

20. מפעיל האתר איננו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט או לערוץ מדיה פעיל. מפעיל האתר רשאי לבטל קישור שנכלל באתר או להימנע מהוספת קישור חדש, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי. מפעיל האתר איננו מתחייב כי לא תהיה כל תקלה או ליקוי או כשלים (להלן: "הפרעה") בפעולת האתר ו/או ברשת האינטרנט ו/או ברשת הסלולרית ו/או בכל מדיה אחרת אשר בה ו/או באמצעותה מוצגים תכני האתר ו/או יישומיו. עם זאת, מפעיל האתר ייעשה מאמץ רב על מנת למנוע או לתקן כל הפרעה כאמור בהקדם.

22. מפעיל האתר אינו אחראי לאבטחה, לאמינות, לדייקנות ולביצוע של שירותי החיפוש באתר ו/או ברשת האינטרנט ו/או בערוצי המדיה השונים בהם מופיעים ו/או יופיעו תכני האתר ויישומיו. מפעיל האתר אינו אחראי על שום מידע או ייעוץ שנתקבל דרך שירותי החיפוש באתר, ואינו אחראי לשירותים ו/או מוצרים המתקבלים או המוצגים באתר, או המתקבלים דרך כל קישור (Link) המסופק על ידי האתר ו/או שירותי החיפוש באתר.

23. כשאר מידע ותכנים מופיעים ברשת האינטרנט, המידע ותכנים של המשתמש חשופים גם לצפייה ולשימוש על ידי כל גולש אחר ברשת, ומפעיל האתר אינו אחראי לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אבדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

הגבלת אחריות מידע ותכנים

24. המידע שמוצג ב Costs.co.il איננו מהווה תחליף להיוועצות עם אנשי מקצוע.
תמונות המוצרים ו/או שירותים המופיעים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה ובין המוצר ו/או השירות הנמכר ע"י הספק/נותן השירות. מובהר בזאת כי במקרה של אי התאמה.

25. מפעיל האתר מלקט מידע ומשמש כמנוע חיפוש המשווה מידע שמוצג, סופק ו/או מופץ על ידי צדדים שלישיים כפי שהוא (As Is) ומציגו באתר ברשותם בלבד; לפיכך, אין לראות במפעיל האתר כמסייע להפצת מידע שהפצתו או הצגתו עלולים להתפרש, במפורש או במשמע, כהפרה של האמור בדין.

26. המידע והתכנים ו/או השירותים ו/או המיצג שמתקבל באמצעות האתר (להלן: "מידע") מוצג למשתמש כפי שהם (As Is), כפי שהתקבלו אצל מפעיל האתר ו/או כפי שהוא מוצג ו/או מופץ על ידי הצדדים השלישיים ו/או על ידי ספק, המידע המוצג באתר השייכים לצדדים שלישיים ו/או כל תוכן ומידע שמקורו בצדדים שלישיים, כולל תכנים של אתרי המכירות המוצגים באתר ו/או תכנים אשר עלו כתוצאות חיפוש ו/או בקטלוג האתר, לא באחריותו של מפעיל האתר, והנם באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים ו/או ספק או נותן שירות.

27. מפעיל האתר אינו ולא יהא אחראי לנכונות ומהימנות המידע המוצג באתר לרבות פרטים אודות הצד השלישי ו/או הספק, מהות המוצרים ו/או השירותים, איכות המוצרים ו/או השירותים, שמות היצרנים ו/או הספקים של המוצרים ו/או השירותים, מחירים ומצגים וכל מידע אחר שמקורם במידע שמוצג או מופץ על ידי צד שלישי ו/או ספק ו/או יצרן של מוצר ו/או שירות כלשהו.

28. מפעיל האתר אינו מתחייב כי המידע באתר של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ו/או משתמשים, המתפרסמים ב-Costs.co.il, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. מפעיל האתר לא יהיה אחראי, ולא יישא, במישרין או בעקיפין, כל נזק ישיר או עקיף,תוצאתי ו/או מיוחד, מעשה ו/או מחדל, אבדן ו/או הפסד, כספי ו/או אחר, שתנבע מהם או משימוש בהם או מהסתמכות עליהם. כל החלטה ו/או הסתמכות של משתמש ו/או צד שלישי כלשהו, על כל תוכן, מידע, נתונים, פרסומות, מוצרים, שירותים, דעות ועמדות המוצגים ו/או המפורסמים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה מאתר-Costs.co.il .

29. מפעיל האתר מאפשר לספקים/מפעילי חנות ו/או נותני שירות ליצור דף מוצר ו/או דף פרופיל עסק ו/או אתר אינטרנט ולפרסמו כאשר דף זה יכיל את כל המידע הרלוונטי אודות המוצר/שירות כפי שנמסר ע"י הספק/נותן שירות. למפעיל האתר לא תהיה כל אחריות על תוכן דף המוצר/שירות ו/או פרופיל עסק ו/או אתר אינטרנט, בהצגתם של הנתונים אין משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או חוות דעת ביחס לאתר מכירות של צד שלישי כלשהו ו/או לשירותים ו/או מוצרים המוצעים על ידי צד שלישי כלשהו. מפעיל האתר ממליץ למשתמש לנהוג כצרכן נבון וזהיר, ובכל מקרה, טרם ביצוע פעולה כלשהי, לרבות פעולת רכישה באתר מכירות של צד שלישי כלשהו, לעיין ככלל בזהירות ובקפידה בכל המידע שמציג או מפיץ אותו צד שלישי באתר שלו, ובמידה והצד השלישי הנו ספק או מוכר מוצרים ו/או שירותים מומלץ לעיין בפרט בתנאי השימוש באתר המכירות של אותו ספק ו/או מוכר מוצרים ו/או שירותים .

תנאי השימוש בהוספת תגובות, ביקורות או חוות דעת באתר

30. חוות דעת יכולה להירשם על-ידי משתמש רשום ו/או מבקר באתר Costs.co.il. ההרשמה אינה כרוכה בתשלום. מפעיל האתר רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש ממשתמש כאמור פרטים מזהים ו/או אחרים, וכן הוכחת קניה למוצר ו/או לשירות נשוא חוות הדעת.

31. חוות הדעת אינן מסופקות ו/או נערכות על ידי מפעיל האתר והן מוצגות כפי שהן (AS IS), מבלי שמפעיל האתר בודק את מהימנותן, דיוקן ו/או נכונותן, ומפעיל האתר לא יישא באחריות לכל אי התאמה, טעות, אי דיוקים או לכל נזק עקיף או ישיר שייגרם ו/או נגרם לכל צד שהוא כתוצאה מחוות הדעת.

32. משתמש המבקש להציג חוות דעת על מוצר ו/או שירות, יתייחס בחוות הדעת למוצר ו/או שירות בלבד, יציג עובדות ונתונים אובייקטיביים בלבד, לא ישווה בין מוצרים ו/או שירותים, לא יתייחס למספר מוצרים ו/או שירותים בחוות דעת אחת, לא יציע מוצרים ו/או שירותים למכירה, לא יבקש פניה חוזרת, לא יציג פרטי התקשרות, לא יעשה שימוש בתוכן ו/או במלל פוגע, בוטה, מעליב, מגונה או מפר הוראת חוק כלשהי ו/או המהווה ו/או עלול להוות לשון הרע. מפעיל האתר יהיה רשאי שלא להציג חוות דעת המפרות הוראות אלה ו/או כל הוראה אחרת בתנאי השימוש.

33. המשתמש מתחייב, כי חוות הדעת שיתפרסמו על ידו לא יפרו הוראות כל דין ו/או לא יכללו כל חומר הפוגע או מפר זכויות של אחרים ו/או כל חומר בעל אופי בוטה ו/או העלול לפגוע בצד שלישי ו/או ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם ו/או כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המפר צווים שיפוטיים ו/או פוגע בביטחון המדינה ו/או מפר את הוראות הצנזורה ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם ו/או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, או כל דין אחר.

34. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את מפעיל האתר בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לו עקב הפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל פרסום חוות הדעת על ידו.

35. ידוע למשתמש, כי מפעיל האתר רשאי לערוך, לשנות, לתקן או למחוק חוות עת, בשלמותן ו/או בחלקן, ו/או כל חומר ו/או מידע על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, ו/או שלא להציגן כלל, וזאת מבלי לתת על כך הודעה מראש למשתמש.

36. מובהר בזאת, כי מפעיל האתר יהיה רשאי לנקוט כנגד משתמש שיפר תנאי שימוש אלה אלה בכל האמצעים העומדים לרשותו על פי דין, וכן יהיה רשאי להעביר את פרטיו לכל גורם שייפגע מפרסום חוות הדעת.

37. מפעיל האתר יהיה רשאי להפסיק את פעילות חוות הדעת ללא כל הודעה מוקדמת, ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי מפעיל האתר בעניין זה.

38. רישומי המחשב של מפעיל האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

פרסומות

39. מפעיל האתר לא יישא באחריות לתוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר.

40. פרסום באתר אינו מהווה המלצה או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד, מצד מפעיל האתר, לרכוש את המוצר המוצג בפרסומת ו/או לעשות שימוש בשירות או מידע המוצג בפרסומת.

41. כל האמור בתנאי השימוש ביחס להגבלת אחריות מפעיל האתר יחול גם על פרסומות באתר, בהתאמה ובשינויים המחויבים.

42. מפעיל האתר רשאי לפרסם בפועל ו/או להפיץ פרסומת בכל דפי האתר ו/או בכל מיקום בדפי האתר, ו/או להעמיד את האתר כפלטפורמה ממוחשבת המאפשרת למפרסם או מפיץ פרסומת להשתמש באתר לשם הצגת הפרסומת בלבד.

קניין רוחני

43. למפעיל האתר קיימת זכות יוצרים על כל מידע ו/או תצוגה ו/או תוכנה כהגדרתה בחוק המחשבים, תשנ"ה - 1995 לרבות עיצוב גרפי, סימן מסחרי, icons (אייקונים) וסודות מסחריים, שפותחו ו/או תוכננו ו/או חוברו ו/או נוצרו על ידי מפעיל האתר בעצמו או שהזכויות בהם הועברו למפעיל האתר מצד שלישי.

44. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים האתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של מפעיל האתר, אלא אם מפעיל האתר התיר זאת במפורש בכתב ומראש.

45. מפעיל האתר רואה בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר ויראה בחומרה כל ניסיון להשתמש באתר כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר.

46. פרסומת המוצגת באתר היינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בפרסומת שימוש המהווה הפרה של זכות המפרסם בפרסומת.

מדיניות פרטיות

47.החברה רשאית לשלוח למשתמש קובץ זיהוי (Cookie) שיאפשר לה לזהות את מחשב המשתמש לצורך קבלת שירותים באתר וכן להשתמש במידע המופיע בקובץ זה לצרכי סטטיסטיקה לשימוש אישי ו/או לצורך העברה לצד שלישי ובלבד שהמידע לא יזהה את המשתמש ובכפוף להוראות כל דין. בעצם השימוש באתר מתיר המשתמש לחברה להשתיל קובץ זיהוי זה על מחשבו, לזהותו על פיו ולהשתמש במידע הצפון בו, כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל הcookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר ושירותי החיפוש עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמש מסרב לקבל cookies.

49. בשימוש באתר ובמנוע החיפוש בו, מסכים המשתמש לאיסוף ושימוש במידע עליו כפי שמתואר במדיניות זו ובתנאי השימוש. מפעיל האתר יכול להחליט לשנות את מדיניות הפרטיות הזו מעת לעת. כאשר תשונה מדיניות זו יעדכן מפעיל האתר את דף זה כך שמשתמש תמיד יוכל לדעת על המידע שנאסף.

50. בכל מקרה של צורך בשאלות ו/או בירורים מוזמנים המשתמשים ליצור קשר בכתובת הדוא"ל שלנו היא: ([email protected])

51. מפעיל האתר מתחייב למחוק מידע אישי של משתמש מהאתר ולא לעשות בהם שימוש לצורכי האתר, כאמור לעיל, אם יתבקש לעשות כן על ידי משתמש במפורש ובכתב.

52. מפעיל האתר לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה - 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

ברירת דין וסמכות שיפוט

53. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.